Algemene voorwaarden

1.  Toepassing 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

2. Opdracht 

2.1 De opdrachtgever gaat akkoord met de werkwijze en eigen stijl van Studio zus. De opdrachtgever kan hier later niet op terugkomen. 

2.2 Alle opmerkingen qua kleur en bewerking worden niet op prijs gesteld en worden niet in behandeling genomen. Studio Zus werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is. 

2.3 In geval van annulering van een opdracht is restitutie van de aanbetaling om welke reden dan ook is niet mogelijk. Bij ziekte kan een afspraak eenmalig verplaatst worden binnen vijf weken. Afmelden moet 24 uur van te voren plaats vinden. De shoot omzetten naar een andere shoot is niet mogelijk.  

2.4 Bij niet nagekomen afspraken, of indien de afspraak niet op tijd wordt geannuleerd (48 uur van tevoren), wordt het gehele bedrag van de shoot in rekening gebracht.  

2.5 Studio Zus is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten die door de opdrachtgever of door derden zijn gemaakt, anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.  

3. Klachten 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en de fotograaf dienen ter plekke of uiterlijk binnen 5 werkdagen na de afspraak schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld.  

4. Factuur en betaling 

4.1 De boeking is definitief indien de aanbetaling van €50 is voldaan. Voor de cake smash is de aanbetaling €70.  

4.2 Volledige betaling dient te geschieden voordat de shoot plaatsvindt. 

5. Auteursrecht 

5.1 Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf. 

5.2 De opdrachtgever is verplicht de naam van de fotograaf te vermelden bij publicatie van de foto’s op sociale media-kanalen of elders op het internet.  

5.3 Bijsnijden en/of bewerken van de door Studio Zus gemaakte foto’s is niet toegestaan. Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

5.4 Publicatie korting (indien van toepassing): U geeft eenmalige toestemming dat de foto’s die tijdens de shoot genomen zijn, gebruikt mogen worden op de site en op sociale media van Studio Zus. De toestemming op een latere moment kan niet gewijzigd worden.

6. Levering 

6.1 Niet bewerkte foto’s worden onder geen enkele voorwaarde geleverd.  

6.2 Foto’s worden digitaal via WeTransfer geleverd. Deze link is 6 dagen geldig. Na de levering worden de foto’s maximaal 1 maand bewaard.  

6.3 Indien er gekozen is voor een pakket met digitale foto’s op een USB-stick, krijgt de opdrachtgever de USB-stick per post toegestuurd. Vanaf het moment dat de post is verzonden, is Studio Zus niet aansprakelijk voor de levering van het product.  

6.4 Nadat het eindresultaat is geleverd, kan er achteraf geen omruiling of wijziging van andere gewenste foto’s plaatsvinden. Het bijbestellen van extra foto’s is mogelijk binnen 3 weken na de levering.  

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Studio Zus is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt voor, tijdens of na de shoot op locatie of in de studio. 

7.2 Schade aan de apparatuur van Studio Zus, veroorzaakt door de opdrachtgever en/of zijn/haar kind, zullen op de opdrachtgever verhaald worden. 

7.3 Studio Zus is niet verantwoordelijk voor verloren of vergeten voorwerpen. Gevonden voorwerpen kunnen per post verstuurd worden. De verzendkosten komen voor rekening van de eigenaar.